Ikona portletu Základní informace

Portál ÚAP a ÚP - Webový klient umožňující permanentní přístup k datům územně analytických podkladů (ÚAP) a územních plánů (ÚP) Zlínského kraje
- pro oprávněné subjekty:
• pořizovatele ÚAP a ÚP
• poskytovatele údajů
• stavební úřady
• projektanty v oblasti územního plánování
úplný přístup k údajům o území v intencích Stavebního zákona
- pro veřejnost:
• údaje o území v podobě předdefinovaných mapových sestav povinných příloh ÚAP a mapových sestav ÚP, informace o jevech ÚAP a ÚP na vyhledané parcele

Důležité upozornění:
Protože se ÚAP a ÚP zpracovávají a udržují nad katastrální mapou, která se v průběhu času mění (dělení, slučování pozemků, upřesnění hranic apod.), může dojít k drobným posunům a je tedy nutné tyto údaje INTERPRETOVAT do aktuálního stavu katastrální mapy.

Návaznost na dosavadní aktivity Zlínského kraje v oblasti standardizace datových základen pro své správní území:
• tvorba jednotné digitální technické mapy
• udržování účelové katastrální mapy
• jednotné digitální zpracování územních plánů
• a další

Legislativa:
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu + prováděcí vyhlášky – povinnost pro úřady územního plánování a krajské úřady zveřejňovat ÚAP způsobem a v rozsahu umožňujícím dálkový přístup

Portál si společně zřizují a finančně zabezpečují obce s rozšířenou působností Zlínského kraje, úloha Zlínského kraje je jen koordinační a sjednocující

Cíle:
• odstranění problémů vyplývajících z izolovaných řešení a používání různých referenčních mapových podkladů
• princip hromadného zpracování a následné údržby dat na 1 místě > finanční a personální úspory
• princip jedné a jednotně zpracované datové sady pro ÚAP a ÚP > vzájemná souvztažnost mezi těmito daty (data vydaného ÚP se automaticky stávají daty ÚAP a naopak, data ÚAP jsou součástí kompozic výkresů ÚP)
• zobrazování dat ÚAP (podkladů pro zpracování rozborů udržitelného rozvoje území a dat vzešlých z těchto rozborů) a dat jednotně zpracovaných ÚP
• vizualizace dat
• zobrazovaní přednastavených (ÚAP - výkresy hodnot, limitů, záměrů, střetů a problémů, ÚP - výkresy základního členění území, hlavní výkresy, výkresy VPS a VPO, výkresy záboru ZPF a LPF) a uživatelských mapových kompozic
• zobrazování metadat (o jevech, o jednotlivých prvcích)
• tisk mapových kompozic
• jednoduché analýzy (např. informace o jevech, které leží na vybrané parcele)
• zobrazování textových části (rozbory udržitelného rozvoje území, územní plány, …)
• výdej dat, metadat, textových částí
• editace dat a metadat oprávněnými subjekty
• verzování dat, metadat, textových částí